ชื่อเรื่อง/Title กองทุนพัฒนาหมู่บ้านการศึกษาเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameสุทธิพงศ์ พรหมไพจิตร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2533
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1985
     Counter Mobile: 36