ชื่อเรื่อง/Title การบันทึกประวัติศาสตร์ภาคใต้ในเอกสารประเภทพงศาวดารการเมืองภาคใต้สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น:ประวัติศาสตร์ภายใต้กรอบอำนาจรัฐ
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameไข่มุก อุทยาวลี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 2093
     Counter Mobile: 14