ชื่อเรื่อง/Title พัฒนาการประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรมลายูปัตตานี ตั้งแต่ ค.ศ.1350-1909 และการเข้ามาของศาสนาอิสลามในภูมิภาคปัตตานี
     ผู้ทำ/Author
Nameพีรยศ ราฮิมมูลา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1เนื้อหา
บรรณานุกรม
     กลุ่มหัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์
ด้านศาสนา
--ประวัติศาสนา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2543
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2776
     Counter Mobile: 10