ชื่อเรื่อง/Title ปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์แกโนคลอรีนบางชนิดที่ตกค้างในน้ำบริเวณแม่น้ำโก-ลก คลองตากใบ และชายฝั่งทะเลบริเวณใกล้เคียง / Some Organochlorinr Pesticides Residuse in Water in Kolok River, Takbai Cannal and Adjacent Coast
     บทคัดย่อ/Abstract ????ศึกษาปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์แกโนคลอรีน โดยการตรวจวัดสารดังกล่าวด้วยวิธีแก๊สโครมาโตรกราฟฟี่ พบว่า ปริมาณการปนเปื้อนของสารทั้ง 10 ชนิด ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทต่างๆของประเทศไทย และพบว่าลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและฤดูกาลมีผลกระทบต่อการปนเปื้อนของสารเหล่านั้น

Water samples collected from Kolok river, Takbai canal and Takbai coast every four months during september, 1997 to May, 1999 were analyzed by gas chromotography to determine concentraition of organochlorinr pesticides namely : hebtechlor, heptachlor epoxide, aldrin, dieldrin, o.p' DDT, p.pDDt, o.p' DDD, o.p' DDD, p.p'DDD o.p'DDE and p.p'DDe.. The result showed the contamination levels were lower than the Thailand surface water quality standard criteria set by the government. The level of contamination by persistant pesticides was affected by land use and season.
     ผู้ทำ/Author
Nameนิคม ละอองศิริวงศ์
Organization สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Nameอดินันท์ หมัดหมาน
Organization สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
คำนำ
อุปกรณ์และวิธีการ
ผลการศึกษา
สรุปและวิจารณ์ผล
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--ปัญหาสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2544
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1280
     Counter Mobile: 7