ชื่อเรื่อง/Title การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากการปรับปรุงแม่น้ำโกลกคุณภาพน้ำผิวดิน และแบคทีเรียในน้ำ
     บทคัดย่อ/Abstract ????การวิจัยครั้งนี้สำรวจคุณภาพน้ำและแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม และวิบริโอในน้ำ บริเวณแม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโก-ลก คุณภาพน้ำมี BOD COD ไนเตรด แอมโมเนียสูง ภายหลังการปรับปรุงปากแม่น้ำโกลก โดยการขุดลอกปากแม่น้ำตากใบและดกลก ทำให้น้ำมีการไหลเวียนดีขึ้น คุณภาพน้ำในแม่น้ำตากใบ และแม่น้ำโกลก ดีขึ้น โดยสังเกตจาก BOD และ COD ลดลง ไนเตรดและแอมโมเนียลดลง ตะกอนแขวนลอยลดลง ส่วนปริมาณแบคทีเรียในน้ำชนิดโคลิฟอร์ม และวิบริโอ ภายหลังการปรับปรุงจากแม่น้ำโกลก พบว่า การผันแปรของโคลิฟอร์ม ลดลงกว่าเดิม

Surveys on water qualities, coliform bacteria, vibrio bacteria and faecal coliform bacteria in water were carried out during November 1996-July 1999. Before the Takbai and kolok chanel dredging project started, Water qualities in takbai and kolok were slightly poor by high BOD, COD, nitrate and total ammonia, After the project finished, water qualities were positively changed by low BDO, COD< nitrate and total ammonia. For bacterial study, it was found that the variation of coliform bacteria was reduced after project finished.
     ผู้ทำ/Author
Nameยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร
Organization สถาบันวิจัยสัตว์น้ำชายฝั่ง
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
บทนำ
อุปกรณ์และวิธีการดำเนินการ
ผลการสำรวจ
สรุปและวิจารณ์ผล
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--ปัญหาสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2543
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2211
     Counter Mobile: 8