ชื่อเรื่อง/Title บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง / The Role of the Local Leaders in the Southern Border Provinces of Thailand in Self-sufficient Economy Development
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>วัตถุประสงค์การวิจัย <br /> 1) ศึกษาบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ <br /> 2) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ <br /> 3) ศึกษาบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของผู้นำท้องถิ่นตามทัศนะของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ <br /> 4) ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของผู้นำท้องถิ่นตามทัศนะของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้<br /> <dd>ประชากรตัวอย่างได้แก่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าที ค่าเอฟ และทดสอบรายคู่โดยวิธรการของเชฟเฟ่<br /> <dd>สรุปผลการวิจัย<br /> 1) ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงอยู่ในระดับต่ำ<br /> 2) ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรจังหวัดและศาสนามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แตกต่างกัน<br /> 3) ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรเพศมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน<br /> 4) ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และตำแหน่งทางสังคม มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แตกต่างกัน<br /> 5) ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรสถานภาพครอบครัว และระดับการศึกษา มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แตกต่างกัน<br /> 6) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทัศนะว่าผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงอยู่ในระดับต่ำ<br /> 7) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรจังหวัด อายุ สถานภาพครอบครัว สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และตำแหน่งทางสังคมมีทัศนะว่าผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แตกต่างกัน<br /> 8) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรเพศ ศาสนา และระดับการศึกษามีทัศนะว่าผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่ไม่แตกต่างกัน<br /> 9) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามตัวแปรอาชีพ มีทัศนะว่าผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่แตกต่างกัน

The objectives of this research are 1) to study the role in self-sufficient economy development of the local leaders in the souther border provinces of Thailand, 2) to compare the role in self-sufficient economy development of the local leaders in the southern border provinces of Thailand, 3) to study the role in self-sufficient economy development of the local leaders according to the viewpoint of the people in the southern border provinces of Thailand and 4) to compare the role in self-sufficient economy development of the local leaders according to the viewpoint of the people in the southern border provinces of Thailand. <br /> In this research, the researchers have selected samples of the targeted population in the five southern border provinces, namely Songkhla, Satun, Pattani, Yala and Narathiwat, collecting data by the survey method and using the multi-stage sampling.<br /> In this research, the researchers have collected quantitative data by indvidual interview 2,432 persons, divided in to 1,982 people and 450 local leaders. <br /> In this research, the researchers have collected qualitative data by focus group interview 60 groups. Data were analyzed by SPSS/PC+ computer program. The researchers have presented the result in the from of diagram by showing the frequency, percentage, t-test, f-test and test a pair difference by scheffe's method.<br /> The results of the research are as follows:<br /> 1) The local leaders in the southern border provinces of Thailand play roles in self-sufficient economy development in the low level.<br /> 2) The local leaders in the southern borders in the southern border provinces of Thailand according to province and religion variables play roles in self-sufficient economy development were statistically significant difference at 0.05 level.<br /> 3) The local leaders in the southern provinces of Thailand according to gender variable play roles in self-sufficient economy development not differently.<br /> 4) The local leaders in the southern border provinces of Thailand according to age, the marital status, occupation, income per month and social position variables play roles in self-suffercient economy development were statistically significant difference at 0.001 level.<br /> 5) The local leaders in the southern border provinces of Thailand according to the family status and the level of the education variables play roles in self-sufficient economy development were statistically significant difference at 0.01 level.<br /> 6) The people in the southern border provinces of Thailand have the viewpoint that the local leaders play roles in self-sufficient economy development in the low level.<br /> 7) The people in the southern border provinces of Thailand according to province, age, the family status, the marial status, income per month and social position variables have the viewpoit toward the roles in self-sufficient economy development of the local leaders were statistically significant difference at 0.001 level.<br /> 8) The people in the southern border provinces of Thailand according to gender, religion and the level of the education variables have the viewpoint toward the roles in self-sufficient economy development of the local leaders not differently.<br /> 9) The people in the southern border provinces of Thailand according to occupation variable have the viewpoit toward the roles in self-sufficient economy development of the local leaders were statistically significant difference at 0.01 level.
     ผู้ทำ/Author
Nameดลมนรรจน์ บากา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
Nameเกษตรชัย และหีม
Organization
Nameอุทัย เอกสะพัง
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 6-29)
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 30-53)
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 67-110)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 111-152)
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--ผู้นำชุมชน
     Contributor:
Name: วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2547
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 4029
     Counter Mobile: 16