ชื่อเรื่อง/Title การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางน้ำจากการปรับปรุงแม่น้ำโกลก (โลหะหนัก)
     บทคัดย่อ/Abstract ????สำรวจปริมาณโลหะหนักในน้ำ บริเวณโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก จำนวน 12 สถานี เก็บตัวอย่าง 3 บริเวณ คือ บริเวณชายฝั่งทะเลคลองตากใบ และแม่น้ำโก-ลก โลหะหนักที่วิเคราะห์ได้แก่ เหล็ก แคสเมี่ยม ทองแดง ตะกั่ว ปรอท และ อาร์เซนิก ผลการสำรวจพบว่า บริเวณฝั่งทะเลทะเลมีค่าเฉลี่ย ปรอท แคดเมี่ยม และเหล็ก สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ส่วนทองแดง ตะกั่ว และอาร์เซนิก ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บริเวณคลองตากใบ พบปริมาณปรอท ทองแดง แคดเมี่ยม และตะกั่ว สูงแต่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ในแหล่งน้ำผิวดิน บริเวณม่น้ำโก-ลก พบปริมาณอาร์เซนิก และเหล็ก สูงกว่าบริเวณอื่นๆแต่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการพบว่า บริเวณชาบฝั่งทะเล มีปริมาณปรอทและเหล็กสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนบริเวณคลองตากใบ และแม่น้ำโก-ลก ปริมาณโลหะหนักในน้ำที่พบมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

Survey on dissolved heavy metals in The mouth of Kolok rever improvement project, collected sample from 12 sampling stations during November 1996 to July 1999. The study was conducted in KoloK river, Tahbai canal and Coastal area. Water samples were taken and analysed for Fe, Cd, Cu, Pb, Hg and As. The result showed that Hg, Cd and Fe in coastal area were found in higher concentraition than the standard sea water quality criterias(Type4) as 1.849 ppb, 0.017 ppm and 0.895 ppm respectively, but Cu, Pb and As less than this criterias. In Takbai canal, Hg, Cu, Cd and Pb were found in high levels, but under the standard surface water quality criterias(Type2). In Kolok river, As and Fe were found in higher levels than the other areas, but under the same criterias as well as, as 0.001 and after the end of project, while Takbai cannal and Kolok river were found in lower concentration than the standard level after the end of project, while Takbai cannal and Kolok river were found in lower concentration than criterias.
     ผู้ทำ/Author
Nameภาสกร ถมพลกรัง
Organization สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Nameธนากร พันธนียะ
Organization สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
คำนำ
อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน
ผลการสำรวจ
สรุปและวิจารณ์ผล
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--ปัญหาสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2543
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1602
     Counter Mobile: 7