ชื่อเรื่อง/Title เศรษฐกิจการพาณิชย์ต่างประเทศของปัตตานีในอดีต
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameครองชัย หัตถา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ประวัติศาสตร์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1859
     Counter Mobile: 11