ชื่อเรื่อง/Title คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลา / Desirable Characteristics of Primary School Administrators in Sensitive Areas in Changwat Yala
     บทคัดย่อ/Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.จัดลำดับความสำคัญคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลา 2.ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลา 3.เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลา จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา และศาสนา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลา จำนวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ
ผลการวิจัยดังนี้
1.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริการ มีดังนี้ ด้านคุณธรรม ด้านความเป็นผู้นำ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านส่วนตัวและครอบครัว ด้านบุคลิกภาพ
2.ครูผู้สอนที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย มีคุณลักษณะย่อยที่พึงประสงค์ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง
3.ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ต่ำกว่า 10 ปี ระหว่าง 5-10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป มีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะย่อยในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง
4.ครูผู้สอนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มีความคิดเห็นว่ามีคุณลักษณะย่อยที่พึงประสงค์ในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง


This research was intended (1) to study and prioritize the desirable characteristics of primary school administrators in sensitive areas in Changwat Yala, and (2) to compare these desirable characteristics of primary school administrators as conceived by primary school teacher in sensitive areas in Changwat Yala. Sex, length of working experiences and religious belief were taken into account in the analysis.
The samples consisted of 153 primary school teachers in sensitive area in Changwat Yala, all of whom were under the supervision of the office of National Primary Education Commission. The instrument for the data collecting was a questionnaire comprising three parts. Part I was a checklist on the respondent?s background information. Part II was a set of 5-point Likert ?scale questions concerning 7 categories of desirable characteristics of primary school administrators : personality, virtue, leadership, human relationship, competence, task performance, and personal and family life. Part III was an open-ended questionnaire aimed at collecting suggestion for desirable characteristics of primary school administrators in sensitive area in Changwat Yala. Data collecting was carried out by the interview.
In analyzing the data, percentage and ranks, arithmetic mean, standard deviation, t-test and F-test were used.
The research results indicated that :
1. The 7 categories of desirable characteristics of primary school administrators in sensitive area in Changwat Yala are prioritized as follows :
1.1 Virtue
1.2 Leadership
1.3 Competence
1.4 Human relationship
1.5 Personal and family life
1.6 Personality
2. The primary school administrator?s desirable characteristics in each category are mentioned in order of importance as follows :
2.1 Of the virtue category, the first three most desirable characteristics are being devoted for the benefit of the public rather than for oneself, being honest in task performance and being impartial to the colleagues.
2.2 Of the leadership category, the first three most desirable characteristics are being broad-minded and willing to contribute to the progress of the colleagues, being brave to make decision, and being brave to express the opinions in public.
2.3 Of the task performance category, the first three most desirable characteristics are being good intention in task performing, being good example in performing tasks, and being devoted to the assigned tasks.
2.4 Of the human relationship category the first three most desirable characteristics are having good understanding of their assumed roles, being knowledgeable in primary education policy, and being competent in planning.
2.5 Of the human category the first three most desirable characteristics are honoring and respecting colleagues, being broad-minded and tolerant to other people?s ideas, and praising and rewarding those who do good things.
2.6 Of the Personal and family life category, the first three most desirable characteristics are being righteous and well-behave, being able to separate between private affairs and business affairs, and being informed and up-to-date.
2.7 Of the Personal category, the first three most desirable characteristics are being able to solve encountered problems reasonably, being self-confident, and being punctual.
3. Both male and female primary school teachers have no significant differences in their opinions on the desirable characteristics of primary school administrators in sensitive area in Changwat Yala. Their opinions were ranked high on the scale.
4. primary school teachers with different length of working experiences in Yala : those with less than ten years of experiences, those with 5-10 years of experiences and those with more than ten years of experiences, all share no significant different in their opinions on the desirable characteristics of primary school administrators in sensitive area in Changwat Yala. Their opinions were ranked high on the scale.
5. Buddhist and Moslem primary school share no significant different in their opinions on the desirable characteristics of primary school administrators in sensitive area in Changwat Yala. Their opinions were ranked high on the scale.
     ผู้ทำ/Author
Nameยืดฟอง อินทโกษี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 11-40)
บทที่ 2 (เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หน้า 41-70)
บทที่ 3 การดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 การอภิปรายผล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--บุคลากรทางการศึกษา
     Contributor:
Name: สุพล ทองคลองไทร
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2537
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2422
     Counter Mobile: 10