ชื่อเรื่อง/Title การตรวจวัดสารกัมมันตรังสีจากฝุ่นในอากาศบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract จากการตรวจวัดปริมาณสารกัมมันตรังสี โพแทสเซี่ยม ยูเรเนี่ยมและทอเรี่ยมจากฝุ่นในอากาศ บริเวณ บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ทั้งหมด 10 ตำแหน่ง รวม 60 ตัวอย่างโดยเก็บตัวอย่างอย่างทั้งในช่วงเช้า ช่วงบ่าย ในลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์รังสีแกมมา พบว่า
ปริมาณโพแทสเซี่ยมและทอเรี่ยมมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ปริมาณยูเรเนี่ยมมีค่าต่ำสุด โดยปริมาณโพแทสเซี่ยมมีค่าสูงสุดบริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ยูเรเนี่ยมมีค่าสูงสุดบริเวณโรงผลิตน้ำปะปาเทศบาลส่วนทอเรี่ยมมีค่าสูงสุดบริเวณริมถนนรามโกมุท ทั้งปริมาณโพแทสเซี่ยมยูเรเนี่ยมและทอเรี่ยมในช่วงลมมรสุมทั้งสามดังกล่าวข้างต้น มีค่าลดลงตามลำดับ

Sixty airdust sample of ten site in amphoe muang, pattani Province region, were exarruined for radioactive; potassium, uranium and thorium. The sample were collect both in the morning and in the evening during three monsoons seasons of northeast monsoons, southeast and southwest monsoons. The garruma spectrometry showed that the average value of potassium, uranium and thorium were 0.0283+-3.7*10-4 , 0.0211+-3.5*10-4 and 0.0289+-9.5*10-4 Bq/m3 respectively.
The highest value of potassium was found near the power station and the highest value of uranium at tap water generation and the highest value of thorium at ramkomut road. The highest site found potassium, uranium and thorium were northeast monsoons, southeast and southwest monsoons respective, there three radioactive found during northeast monsoons, southeast and southwest monsoons season were declined respectively.
     ผู้ทำ/Author
Nameหะหรูม หีมสุหรี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameพวงทิพย์ แก้วทับทิม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีการวิจัย
บทที่ 3 ผลและวิจารณ์
บทที่ 4 สรุปผล
บรรณานุกรม
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--ปัญหาสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2543
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1286
     Counter Mobile: 7