ชื่อเรื่อง/Title ปัจจัยทางการศึกษาและปัจจัยอื่นบางประการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลชนชั้นนำโครงสร้างอำนาจชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีชุมชนในจังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract
รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการทราบว่า ใครหรือกลุ่มบุคคลใดที่เป็นบุคคลชนชั้นนำและกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีลักษณะอะไรพิเศษ ที่ทำให้ได้รับการยอมรับเป็นบุคคลชนชั้นนำ โดยแยกพิจารณาคุณสมบัติการศึกษา และคุณสมบัติทั่วไป และศึกษาต่อไปว่าบุคคลชนชั้นนำดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์เชิงอำนาจต่อกันอย่างไร และต้องการสรุปเป็นภาพรวมว่า ลักษณะโครงสร้างอำนาจของชุมชนเป็นอย่างไร โดยศึกษาจากชุมชนชาวไทยมุสลิมชายแดนภาคใต้
การวิจัยดังกล่าวนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้รูปแบบวิจัยแบบตัดขวาง โดยศึกษา 4 ชุมชนในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ ชุมชนประจัน ชุมชนหงสตา ชุมชนคางา และชุมชนต้นทุเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
คุณสมบัติของบุคคลชนชั้นผู้นำ พบว่า นอกจากคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการ และดำรงตำแหน่งผู้นำศาสนาแล้ว บุคคลชนชั้นผู้นำมีคุณสมบัติทางด้านการศึกษาสายสามัญ การศึกษาสายศาสนา ความสามารถในการอ่านหนังสือ เป็นคุณสมบัติที่อธิบาย ความเป็นชนชั้นผู้นำได้ดี
คุณสมบัติความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ชนชั้นนำจะมีระดับความสัมพันธ์ การคบค้า
สมาคมต่อกันในระดับสนิทคุ้นเคยกันดี ทางด้านความสัมพันธ์เชิงอำนาจ พบว่า ในกลุ่มชนชั้นนำ มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม

     ผู้ทำ/Author
Nameอภันตรี อารีกุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทางทฤษฎี...
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและ...
บทที่ 5 การวิเคราะห์คุณสมบัติ...
บทที่ 6 ลักษณะโครงสร้าง... (หน้า 109-130)
บทที่ 6 ลักษณะโครงสร้าง... (หน้า 131-158)
บทที่ 7 สรุปผลการศึกษา...
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--ผู้นำชุมชน
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2532
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1644
     Counter Mobile: 12