ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจสภาพปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี : รายงานการวิจัย
     บทคัดย่อ/Abstract     รายงานการวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้น้ำ การระบายน้ำทิ้ง และปริมาณของเสียในน้ำทิ้งที่ระบายสู่แหล่งน้ำและอ่าวปัตตานี ผลการศึกษาพบว่า แหล่งน้ำใช้ของชาวชุมชนรอบอ่าวปัตตานี ได้แก่ น้ำปะปา น้ำบาดาล น้ำบ่อ และน้ำบรรจุขวด พื้นที่รอบอ่าวปัตตานีในระยะเวลาที่มำการวิจัยยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและเขตอุตสาหกรรม ยกเว้นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละโรง น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว ได้ระบายออกจากโรงงานผ่านคูคลอง ลงสู่แม่น้ำและอ่าวปัตตานี เขตอุตสาหกรรมยังไม่ได้ดำเนินการรวบรวมน้ำทิ้งจากแต่ละโรงงานมาบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง แหล่งที่มาของน้ำเสียส่วนใหญ่มาจากนากุ้ง โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนตามลำดับ ที่ผ่านมา พบว่า การปรึกษาหารือของชุมชนในเรื่องปัญหา น้ำเสียยังมีน้อยและยังไม่มีชุมชนใดดำเนินการอย่างจริงจัง

     ผู้ทำ/Author
Name ครองชัย หัตถา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ หน้า 53-80
บทที่ 4 ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์ หน้า 81-105
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก หน้า 124-154
ภาคผนวก หน้า 155-185
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--ปัญหาสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 4903
     Counter Mobile: 8