ชื่อเรื่อง/Title ขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ในเขตชนบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Morale of the Teachers under the Educational Project for Rural Development of the Elementary School in Three Southern Border Provinces
     บทคัดย่อ/Abstract ????การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ <br /> 1.ศึกษาขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะและสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความเชื่อมั่นและนับถือผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน <br /> 2.เปรียบเทียบความแตกต่างขวัญของครูโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจำแนกตามเพศ ภูมิลำเนาเดิม ความสามารถทางภาษามลายูท้องถิ่น ศาสนา ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ขนาดโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียน และจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน <br /> 3.เพื่อทราบปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับขวัญของครู <br /> ????กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท จำนวน 382 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ <br /> ????ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ <br /> 1.ครูมีขวัญในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่นและนับถือผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ด้านลักษณะและสภาพการปฏิบัติงาน ส่วนด้านอื่นๆ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง <br /> 2. ครูเพศต่างกัน มีขวัญโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน <br /> 3.ครูที่มีความสามารถทางภาษามลายูท้องถิ่นต่างกัน มีขวัญโดยรวมและในรายด้านอีก 5 ด้าน ยกเว้นด้านลักษณะและสภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน <br /> 4.ครูที่นับถือศาสนาต่างกัน มีขวัญโดยรวมและด้านความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและนับถือผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานแตกต่างกัน <br /> 5. ครูที่มีภูมิลำเนาเดิมต่างกัน มีขวัญโดยรวม และด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ด้านลักษณะและสภาพการปฎิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ด้านความเชื่อมั่นและนับถือผู้บังคับบัญชาแตกต่างกัน โดยครู่ที่มีภูมิลำเนาเดิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีขวัญสูงกว่าครูทีมีภูมิลำเนาเดิมนอกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<br /> 6.ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่แตกต่างกัน มีขวัญโดยรวมไม่แตกต่างกัน <br /> 7.ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีที่ตั้งต่างกัน มีขวัญโดยรวมและในด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะและสภาพการปฏิบัติงาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลแตกต่างกัน <br /> 8.ครูที่มีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการต่างกัน มีขวัญโดยรวมแตกต่างกัน <br /> 9.ครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน มีขวัญโดยรวมไม่แตกต่างกัน <br /> 10.ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อขวัญของครู ได้แก่ ความไม่ปลอดภัยจากการก่อการร้าย การได้รับพิจารณาค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยกันดารและเสี่ยงภัยอย่างไม่ยุติธรรม บุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอ <br /> 11.ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังกล่าว คือ ให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ควรพิจารณาเงินเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยกันดารและเสี่ยงภัยอย่างเป็นธรรมและทั่วถึว ควรบรรจุครู และจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน

This research was intended (1) investigate the morale of elementary school teachers under the Educational project for Rural Development in three southern border provinces in six areas : job security, job specifications, confidence in and respect for immediate superiors, salary and fringe bebefits, relationship amongst personnel, and community relations, (2) to compare the morale of these teachers in all areas mentioned above with respect to sex, domicile, Malay dialect competence, religious denomination, period of project implementation, school location, and the provice in which the schools are located, and (3) to gather problems, issues and suggestions pertaining to the teachers' morale.<br /> Throigh a proportional stratified random sampling, 382 samples were elementary school teachers under the Educational Project for Rural Development in Pattani, Yala and Narathiwat. In collecting the data, a 3-part questionnaire designed by the researcher was used. Part I dealt with the respondents' background information ; Part II was a rating-scale questionnaire intended to chek the respondents' opinions on the teachers' morale, and Part II contains open-ended questions intended to verify the problems as well as to gather suggestions pertaining to the teachers' morale. Through the SPSS, the data were then analyzed for percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and F-test. pairwise comparisons were established through Scheffe' method.<br /> The findings were as follows:<br /> 1. In the areas of confidence in and respect for immediate superiors, relationship amondst personnel and job specifications, the teachers' morale was at a high level. However, their morale in other areas was found to be at a moderate level.<br /> 2. By the overall as well as in each area, the morale of the subjects of different sexes was significantly ; that was, male teacher teachers had a higher level of morale than their famale counterparts.<br /> 3. By the overall as well as in each area, expect job specifications, the morale of the subjects with different levels of Malay dialect competence was significantly different; that was, the teachers with high conpetence in Malay dialect had a higher level of morale than those without.<br /> 4. By the overall as well as in each areas of community relations, confidence in and respect for immediate superiors, and relationship amondst personnel, the morale of the subjects of different religious denominations was significantly different; that is. Buddhist teachers had a higher level of morale than Islamic teachers.<br /> 5. By the overall as well as in each areas of job security, job specifications, community relations, and confidence in and respect for immediate superiors, the morale of the subjects from different domicles was significantly different; that was, the teachers whose domiciles were in the three southern border provinces had a higher level of morale than those whose domiciles were outside the three provinces.<br /> 6. By the overall, the morale of the subjects from schools of different sizes was not significantly different. However, in the area of job security, the morale of the teachers in large schools was higher than the morale of those in small schools.<br /> 7. By the overall as well as in the areas of relationship amongst personnel, job security, job specifications, and salary and fringe benefits, the morale of the subjects from schools in different locations is significantly different; that was, in-service teachers in the sensitive areas had a higher level of morale than those outside the areas. <br /> 8. By the overall, the morale of the subjects with different periods of project membership was significantly different. In the area of relationship amongst personnel, the subjects with more than six years' membership have a higher level of morale than those with 1-3 years' and 4-6 years' membership. In the area of salary and fringe benefits, the subjects with more than six years' membership had a higher level of morale than those with 4-6 yeara' and 1-3 years' membership, respectively. In the area of confidence in and respect to immediate superiors, the subjects with more than six years' membership had a higher level of morale than those with 4-6 years' membership, and in the area of community relations, the subjects with more than six years' membership have a higher level of morale than those with 1-3 years, membership. <br /> 9. By the overall, the morale of the subjects in schools in different provinces was not significantly different. However, in the area of job security, the morale of inservice teachers in Yala was lower than the morale of those in Niarathiwat and Pattani.<br /> 10 Prioritized in order of their effects on the teachers' morale, the problems include (1) threat from terrorists, (2) unfair distribution of food allowances as well as hardship allowances, and (3) lack of budget and personnel.<br /> 11. The respondents' suggestions were prioritized as follows: (1) security force should be constantly on duty. (2) food allowances and hardship allowances shold be well-distributed, and (3) teachers should be appointed and and enough budget, materials and equipments should be allocated to the schools.
     ผู้ทำ/Author
Nameอนุชาติ จูวัตร์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 การอภิปรายผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--บุคลากรทางการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--ปัญหาทางสังคม
     Contributor:
Name: ทวี ทิมขำ
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2539
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 2088
     Counter Mobile: 8