ชื่อเรื่อง/Title โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract งานวิจัยชิ้นนี้ ต้องการทราบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านก่อนและหลังชนะการประกวดผลการพัฒนาแล้วมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร โดยศึกษาจากหมู่บ้าน 3 แห่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน 240 คน ด้วยแบบการสัมภาษณ์ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนการประกวดหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง แต่ภายหลังชนะการประกวดหมู่บ้านแล้ว การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งภาพรวมและรายด้านย่อย ทั้งก่อนและหลังการประกวดผลการพัฒนา ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างหมู่บ้าน

This research is to find out whether the process of people participation in the villages before and after the warming contest is dill rent or not and how it is by studying from the case study of 3 villagers, the three southernmost border provinces. From the sample group of 240 villagers, it is found out from the interview schedules that people participation before the winning contest is in moderate schedule . But after the winning contest , people participation is in high lovel. The average of people participation us a whole and minor case before and after the winning context are indifferent between villages.
     ผู้ทำ/Author
Nameมานพ จิตต์ภูษา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameสนอง จันทนันทร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameวีระ กระสินธุ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameจรัส ชูชื่น
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameประยงค์ โขขัด
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameทวี ทิมขำ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีการวิจัย
บทที่ 3 ผลการวิจัย
บทที่ 4 สรุปผลการวิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2531
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1683
     Counter Mobile: 8