ชื่อเรื่อง/Title ผลกระทบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract งานวิจัยที่ต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การศึกษา ภาวะการมีงานทำ และการพัฒนาชนบท ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากข้อมูลเอกสารพบประเด็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ แต่เมื่อแผน 6 ผ่านไปแล้ว จังหวัดชายแดนใต้ก็ยังคงมีปัญหาหลักทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่เหมือนเดิม ด้วยข้อจำกัดในการพัฒนา 8 ด้าน ที่สำคัญ คือ ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม บริการพื้นฐาน การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพย์สินและสินค้าประชาสัมพันธ์

This research is to study about changes of the population, Education. Employment sitation and the development of rural areas in the three southernmost border provinces (Pattani, Yala, and Narathiwat). From document data, it in found out that there are quantitative changing issues. But when the Sixth Plan is to manage, these areas are still faced the important problems in economics, social and security in life and properties . With the limit of 8 important developments : agriculture, industrial , basic services, tourism, the study in the religions of art and culture, public health, security of life and properties and public relations.
     ผู้ทำ/Author
Nameมานพ จิตต์ภูษา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameมลฑล มูลไชย
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameรัดใจ กสินอุบล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameวชิราภรณ์ ศรีเบญจกุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameถนอม สุวรรณศรี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameภัทราพร วิชิสโร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameคณารักษ์ บุญสิน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameชุติมา สืบมา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
Nameประทือง สาสุด
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีการวิจัย
บทที่ 3 ผลการวิจัย (หน้า 18-48)
บทที่ 3 ผลการวิจัย (หน้า 49-80)
บทที่ 3 ผลการวิจัย (หน้า 81-110)
บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
--ปัญหาทางเศรษฐกิจ
--ปัญหาทางสังคม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2535
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 4900
     Counter Mobile: 8