ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี / A Survey on Environmental Pollution around Pattani Bay
     บทคัดย่อ/Abstract การศึกษาพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี โดยการสำรวจข้อมูลเอกสารและการสำรวจภาคสนามเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประชากร การใช้ทรัพยากรและปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่าประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณพื้นที่รอบอ่าว 95,000 คน มีการใช้ทรัพยากรได้แก่ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การอุตสาหกรรมและการทำไม้ชายเลน ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาขยะและน้ำทิ้งจากชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณรอบอ่าว เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงอยู่และมีการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนต่อไป จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนต่อไป จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรและมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Coastal areas around Pattani Bay were tudied. Documentary and field survey research were aimed at collecting and characterizing some effective information including population, resoutce utili-
Zations and environmental pollution. The results showed that the population of the coastal areas around Pattani Bay are more than 95,000. The major resource utilizations consist of fishery , coastal aquaculture , manufacturing and mangrove logging. The serious problems on environment pollution are solid waste disposal and waste water from domestics and manufactories around the bay. To maintain the environmental quality and to sustain the resouse utilization, the potential improvement and the effective management are, therefore urgently required.
     ผู้ทำ/Author
Name ครองชัย หัตถา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ผลการวิจัย หน้า 10-35
บทที่ 3 ผลการวิจัย หน้า 36-57
บทที่ 4 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2535
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1426
     Counter Mobile: 14