ชื่อเรื่อง/Title รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract ????การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความแตกต่างในความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เปรียบเทียบกับชุมชนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ <br /><br /> ????การศึกษามุ่งเปรียบเทียบปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ<br /><br /> 1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สมรรถนะในการใช้ภาษาไทย มาตรฐานการดำรงชีพ และระดับการศึกษา<br /><br /> 2. ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม ได้แก่ ความคาดหวังประโยชน์ ความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาชุมชน และความรู้สึกแปลกแยกจากกิจกรรมการพัฒนาชุมชน <br /><br /> ????ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบครั้งนี้มีสองกลุ่มคือ ประชาชนตัวอย่างในหมู่บ้านที่ถือว่ามีสัมฤทธิผลในระดับการพัฒนา ซึ่งได้แก่ประชาชนในหมู่บ้านที่เคยชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหมู่บ้านพัฒนาระดับอำเภอ จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนเขต และประชาชนตัวอย่างในหมู่บ้านที่ไม่เคยได้รับตำแหน่งหรือรางวัล ทั้งนี้ประชากรที่จะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์จะเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ในจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ส่วนในด้านการจัดเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ ใช้สถิติร้อยละ ค่าไคสแควร์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 เป็นหลัก<br /><br /> ????จากการศึกษา ปรากฎผลการพิสูจน์สมมุติฐานดังนี้<br /><br /> 1. เพศเป็นปัจจัยที่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในงานพัฒนาชุมชน และไม่ประสบความสำเร็จในงานพัฒนาชุมชน ปรากฎว่าไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน<br /><br /> 2. กิจกรรมการพัฒนาชุมชนควรมีการเร่งรัดส่งเสริมในแผนงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน<br /><br /> 3. กิจกรรมต่างๆ ของรัฐที่จะลงไปสู่บริเวณพื้นที่นี้จะต้องให้ความสำคัญ ความเข้าใจต่อทัศนคติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตภายใต้ศาสนาอิสลามเป็นหลักสำคัญ โดยเฉพาะในกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่รัฐจัดให้บริการ นอกจากจะมีเป้าหมายรองที่ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ทัศนคติที่ดี พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแล้ว เป้าหมายหลักจะต้องระบุให้แน่ชัด วิธีการในการพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับหลักพื้นฐานทางจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสำคัญ

This study is aimed to identify tha factors affecting the level of success in the community development programs by comparing the level of successful villages in the southern provinces with the less successful ones. Two criteries were employed in this study. The first were basic and education. The second were the socio psychological such as benefit expectation, level of knowledge and understanding of community development concept and the alienation from the community development activities. <br /><br /> The population of this study were above 15 years old and stayed in the four Southern boundary provinces: Satun, Pattani, Narathiwat and Songkhla. Structural interview was used in the field. Data processing was conducted through SPSS (Statistic Package of Social Sciences). Percentage classification and Chi-square technique were used to test hypothesis at the level of the statistical significance .05.<br /><br /> The results of testing hypothesis were sas follows: <br /><br /> 1. Sex had relation with the different level of success between the more successful villages and the less successful ones. This result rejected the hypothesis.<br /><br /> 2. Age had relation with the different level of success between the more successful vllages and less ones. This result also rejected the hypothesis.<br /><br /> 3. Educational background had relation with the different level of success between the more successful villages and the less ones. The result accepted the hypothesis.<br /><br /> 4. Thai literacy had relation with the different level of success between the more successful villages and less ones. This result accepted the hypothesis.<br /><br /> 5. Income had relation with the different level of success between the more successful vilages and the less ones. This result accepted the hypothesis.<br /><br /> 6. The excepted benefit level of success between the more successful villages and the less ones. This result accepted the hypothesis. 7. The level of knowledge and understanding of community development concept had relation with the different level of success between the more successful villages and the less ones. This result accepted the hypothesis.<br /><br /> 8. The alienation from community development activities had relation with the different success between the more successful villages ane the less ones. This result accepted the hypothesis. <br /><br /> As the result of the study, the following were some guidelines for improving community development programs in that area.<br /><br /> 1. Thai language should be concentrated for the young generation by using Islamic culture as the basic fundamental guidance. <br /><br /> 2. Vocational extension activities should be formulated to uplift the villagers' standard of living.<br /><br /> 3. Various types of government development programs involved in this area should be implemented on the basis of Islamic ethies and community culture.
     ผู้ทำ/Author
Nameกรมการพัฒนาชุมชน กองวิจัยและประเมินผล
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2528
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2713
     Counter Mobile: 8