ชื่อเรื่อง/Title รายงานผลการสำรวจศึกษาสภาวะนิเวศวิทยาทางการประมง บริเวณอ่าวปัตตานี / Repost on Fisheries Ecology Survey in Pattani Bay
     บทคัดย่อ/Abstract ????อ่าวปัตตานีที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝั่งอ่าวไทย มีความลึกเฉลี่ย 1-1.5 เมตร จากผลการสำรวจในรอบหนึ่งปีพบว่า บริเวณก้นอ่าวมีความเค็มของน้ำเท่ากับศูนย์ในเดือนธันวาคม 2527 ส่วนคุณสมบัติของน้ำอื่นๆ พบว่า เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ จากผลการสำรวจพบว่า มีสัตว์น้ำอยู่ 38 ชนิด มีผลเก็บเกี่ยวของสัตว์น้ำเท่ากับ 7.34 กิโลกรัม/ไร่ อ่าวแห่งนี้สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้หลายชนิดและในหลายท้องที่

Pattani bay is a very shallow, coastal bay in southern Thailand. The water salinity was found to be Zero in the inner part in the month of December, 1984. The water quality was found to be suitable for aquatic life. 38 species of fish were found, and a standing crop of 7.34 kg/rai (45.87 kg/na). Many parts of this bay can be recommended for coastal aquaculture.
     ผู้ทำ/Author
Nameสิริ ทุกข์วินาศ
Organization สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
Nameไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์
Organization สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
Nameจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
Organization สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
Nameไภษัชย์ แซ่จู
Organization สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
Nameเพิ่มศักดิ์ เพิงมาก
Organization สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
Nameเพราพรรณ แสงสกุล
Organization สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบาญ
แผนที่
การศึกษาลักษณะทั่วไป
การสำรวจสภาวะคุณสมบัติทางเคมี-ฟิสิกส์...
การวิเคราะห์คุณสมบัติตะกอนดิน
การสำรวจปริมาณสัตว์น้าดิน
ความชุกชุมของแพลงตอน
การสำรวจชนิดและผลเก็บเกี่ยวของสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวปัตตานี
บทสรุป
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2528
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1394
     Counter Mobile: 19