ชื่อเรื่อง/Title ประมงหมู่บ้านที่กะดูนง : เศรษฐกิจแห่งความพอเพียง
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameนุกูล รัตนดากุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameผลิวัลย์ รองสวัสดิ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1263
     Counter Mobile: 14