ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจลักษณะทางกายภาพของป่าชายเลนในจังหวัดปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameเมธี เอกศิรินิมิตร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1217
     Counter Mobile: 14