ชื่อเรื่อง/Title การปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา / Job Performance of Islamic Private School Managers in Educational Region II
     บทคัดย่อ/Abstract ????การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ <br /> 1.เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2 ตามทัศนะของผู้จัดการโรงเรียนและหัวหน้าครู <br /> 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2 ที่มีอายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติต่างกัน <br /> 3.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้จัดการโรงเรียนและหัวหน้าครูที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2 <br /> ????กลุ่มตัวอย่าง คือผู้จัดการโรงเรียนและหัวหน้าครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2 จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ <br /> ????ผลการวิจัย พบว่า <br /> 1.ผู้จัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2 ปฏิบัติงานบริหารโรงเรียนโดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง <br /> 2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนที่มีอายุต่างกัน ปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน <br /> 3.ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน <br /> 4.ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนที่จบการศึกษาวิชาศาสนาจากแหล่งต่างกัน โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน<br /> 5. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของผู้จัดการโรงเรียนที่มีประสบการณ์ต่างกัน ปฏิบัติงานในโรงเรียนโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน <br /> ????สำหรับข้อเสนอแนะส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้จัดการโรงเรียนไม่เข้าใจในหลักการบริหารโรงเรียน ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน และขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดทั้งอาคารสถานที่ที่มีจำกัด และได้รับเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข คือ ควรจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารโรงเรียนให้แก่ผู้จัดการโรงเรียนและครูใหญ่ รัฐควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ABSTRECT<br /> This research was intended :{1} to investigate the level of jop performance of Islamic private school managers in Educational Region 2 as perceived by school managers and teacher heads; (2) to compare the level of performance of Islamic private school managers in Educational Region with difference in age, educational attainment, and work experience; and (3) to investigate the problems and suggestion of Islamic private school managers and teacher heads regarding job performance of Islamic private school managers in Education Region 2. <br /> A total of 138 subjects were 69 Islamic private school managers and 69 teacher heads in Educational Region II. The instrument for collecting data was a questionnaire comprising three parts: part one was the background information of respondents and schools; part two consisted of a 5-point, Likert-scale questionnaire on job performance of Islamic private school managers in Educational Region II; and part three was an open-ended questionnaure on problems and suggestions for solution to the problems.<br /> In the data analysis, the statistical procedures were employed using percentage, arithmetic mean, standerd deviation, t-test, F-test and the Scheffe's method employed for the divariate comparison.<br /> The results indicated that : 1. The Islamic private school managers in Educational Region II showed an overall job performance at a moderate level. <br /> 2. The Islamic private school managers with different age did not perform their jobs differently.<br /> 3. The Islamic private school managers with different educational attainment did not perform their jobs differently.<br /> 4. The Islamic private school managers with different religions schools did not perform their overall jobs differently.<br /> 5. The Islamic private school managers with different work experience did not perform their job differently.<br /> Some major problems concerning job performances were that most Islamic private school managers did not have knowledge and understanding of the principles of school administration; there was a lack of job operating personnel; There were limitations of school buildings, instructional aids and school supplies. Some suggestions to solve such problems were that seminars and workshops on school administration and management should be urgently provided for the Islamic private school managers and school principles funding from the government in support of private school aids should be sufficiently increased.
     ผู้ทำ/Author
Nameเสริมวิทย์ นิลรัตน์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 บทสรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--บุคลากรทางการศึกษา
     Contributor:
Name: สุวิทย์ บุญช่วย
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 1365
     Counter Mobile: 9