ชื่อเรื่อง/Title การประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเพื่อเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งในภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย (ปัตตานีและนราธิวาส)
     บทคัดย่อ/Abstract การประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ง ตั้งแต่แหลมโพ จังหวัดปัตตานี จนถึงปากน้ำตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมเป็นระยะทาง154กิโลเมตร ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญคือ ข้อมูลภาพเชิงตัวเลขของดาวเทียมLANDSAT-5ระบบ TM จำนวน 2 ช่วงเวลา(ปีพ.ศ.2531 และปีพ.ศ.2540-2541)
ด้วยการประมวลผลภาพเชิงตัวเลขจากภาพสีผสมช่วงคลื่น1.5และ4(น้ำเงิน-เขียว-แดง)ที่ผ่านเทคนิคการยืดภาพโดยวิธีการยืดภาพแบบชี้กำลัง(Exponenntia Strelehing)พบว่าขอบเขตแนวชายฝั่งมีความชัดเจนกว่าภาพสีผสมอื่นๆจากนั้นจำแนกประเภทข้อมูลแบบไม่กำกับด้วยวิธีIsodata Clustering และK-mean Clusteringและเพิ่มความถูกต้องของขอบแนวชายฝั่งด้วยการจำแนกประเภทข้อมูลแบบกำกับ ซึ่งวิธี Maximum Likelihood Classification เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด สำหรับการคำนวณพื้นที่การเปลี่ยแปลง ด้วยการแปลงข้อมูลแนวชาฝั่งในรูปของข้อมูลเชิงภาพ (Raster data)เป็นข้อมูลเชิงทิศทาง(Vector data)
โดยการเปรียบเทียบแนวชายฝั่งจากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่าง ปีพ.ศ 2531 กับปีพ.ศ.2540-41 พบพื้นที่การเปลี่ยนแปลงคิดเป็นพื้นที่ประมาณ4.64ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่กัดเซาะ1.82ตรารางกิโมตรและพื้นที่ทับถม2.82ตารางกิโลเมตร
จากการสำรวจภาคสนามพบพื้นที่ที่มีการเลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด5บริเวณประกอบด้วย บริเวณแหลมโพ บริเวณหาดบางมะรวด บริเวณปากน้ำสายบุรี บริเวณปากน้ำบางนราถึงอ่าวมะนาว และบริเวณคาบสมุทรตากใบถึงปากน้ำตากใบ โดยเฉพาะสันดอนงอยทรายแหลมโพที่ยื่นออกมาในอัตราประมาณ50เมตรต่อปี และบริเวณพื้นที่แนวชายฝั่งอื่นๆที่ได้รับการรบกวนจากสภาวะทางสมุทรศาสตร์
สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งสามารถแยกออกได้2ประการ ประการแรก คือ จากสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ ประการต่อมาคือ สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น กระแสน้ำเลียบชายฝั่ง กระแสลม คลื่นตลอดจนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

     ผู้ทำ/Author
Nameจักรกริส กสิสุวรรณ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Nameดนุพล ตันนโยภาส
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Nameเชาวน์ ยงเฉลิมชัย
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2545
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1423
     Counter Mobile: 34