ชื่อเรื่อง/Title ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / People
     บทคัดย่อ/Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข 2) เปรียบเทียบระดับความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง 4 ด้าน จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทดสอบที ค่าทดสอบเอฟ และค่าทดสอบเชฟเฟ่
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน
2. ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ทั้ง 4 ด้าน จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และถิ่นที่อยู่ ปรากฎว่า
2.1 ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับความต้องการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความต้องการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.3 ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความต้องการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยประชาชนที่มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน และอาชีพอื่นๆ มีความต้องการมากกว่าอาชีพประมง และอาชีพทำนามีความต้องการมากกว่าอาชีพทสวน สำหรับด้านการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยประชาชนที่มีอาชีพทำนาและทำไร่ มีความต้องการมากกว่าอาชีพประมงและอาชีพทำนามีความต้องการมากกว่าอาชีพทำสวน ส่วนด้านสาธารณสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยประชาชนที่มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวนและอาชีพอื่นๆ มีความต้องการมากกว่าอาชีพประมง สำหรับด้านสังคม ทุกอาชีพมีความต้องการไม่แตกต่างกัน
2.4 ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีถิ่นที่อยู่แตกต่างกัน มีระดับความต้องการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อความหวังใหม่ด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสมีความต้องการมากกว่าประชาชนที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสตูลและด้านสาธารณสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสงขลามีความต้องการมากกว่าประชาชนที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดสตูล ส่วนด้านเศรษฐกิจและด้านการศึกษา ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีความต้องการไม่แตกต่างกัน

The purposes of this research were twofold: (1) to investigate people?s needs for the performance under the New Hope Project (NHP) in five southern border provinces in terms of four aspects of the performance: economic, social, education, and public health; and (2) to compare the levels of people?s needs for the four aspects of its performance with differences in sex, educational attainment, occupation, and residence. The samples taken for the present study were 260 residents of the villages under the NHP in five southern border provinces. The instruments for data collection consisted of a checklist, rating scale questionnaire and open-ended questions. Data analysis was computed by the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) computer program. The percentage, arithmetic wean, standard deviation, t-test, F-test and Scheffe test were favorably used.
The findings were as follows:
1. The people?s needs for all four aspects of the performance under the NHP in five southern border provinces were found at a high level in descending order as follows: social aspect (),public health aspect (), economic aspect (), and educational aspect (), respectively.
2. The results of the study regardingthe people?s needs for all four aspects of the performance under the NHP In five southern border provinces in terms of sex, educational attainment, occupation and residence were as follows.
2.1 There was no difference in the people?s needs for all four aspects of the performance under the NHP as far as the sex difference was concerned.
2.2 There was no difference in the people?s needs for all four aspects of the performance under the NHP as for as the educational attainment difference was concerned.
2.3 There was a significant difference at.01 level in the people?s needs for the performance related to social aspects under the NHP with regard to the occupation difference. That is, the people who were engaged in paddy family,on land farming, fruit planting and other occupations expressed more needs than those who were engaged in fishing activities; likewise, those engaged in paddy farming expressed more needs than those engaged in fruit planting. Likewise, there was a significant difference at. 01 level in the people?s needs for the performance related to social aspects under the NHP with regard to the educational attainment difference. That is, the people who were engaged in paddy farming and on land farming expressed more needs than those who were engaged in fishing activities, and those engaged in paddy farming expressed more needs than those engaged in fruit planting. Also, there was a significant difference in the people?s needs for the performance related to economic aspects under the NHP with regaed to the public health difference. That is, the people who were engaged in paddy farming, onland farming, fruit planting and other occupations expressed more needs than those who were engaged in fishing activities. But there was no significant difference in people?s needs for the performance related to social aspects in all occupations
2.4 There was a significant difference at .05 in the people?s needs for the performance related to social aspects under NHP with regard of the residence difference. That is, the people residing in Narathiwat Province expressed more needs than those residing in Satun Province. Likewise, there was a significant difference at .05 level in the people?s needs for the performance related to public health aspects under the NHP with regard to the residence difference. That is, the people residing in Songkhla Province expressed more needs than those residing in Satun Province. Butfor economic and people?s educational aspects, there was no significant difference.
The suggestions can be hereby made. For all concerned personnel as the field workers under the NHP in an area where people were engaged in paddy farming, onland farming, and fruit planting, they should pay more attention to the economic and educational aspectsof the development than any other aspects. Furthermore, social aspects of the performance should be prominently more emphasized in Narathiwat than in any other provinces. Likewise, in order to bring about the desired outcomes, the NHP performance in the public health should be notably more emphasized in the districs of Nathawee and Sabayoi of Songkhla province than in any other areas.
     ผู้ทำ/Author
Nameสมคิด ภักดี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ (หน้า 1-45)
บทที่ 1 บทนำ (หน้า 46-91)
บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 3 ผลการวิจัย
บทที่ 4 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Contributor:
Name: ค้วน ขาวหนู
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2537
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 1904
     Counter Mobile: 10