ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาสำรวจสถานภาพการดำเนินการรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมการศึกษาทั่วไปของนักเรียนไทยมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2526
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameวิรัช บุญสมบัติ
Organization
Nameชุดา จิตต์พิทักษ์
Organization
Nameฟาตีเมาะ เจตาภิวัฒน์
Organization
Nameปราณี ทองคำ
Organization
Nameจำเนียร ฉุ้นประดับ
Organization
Nameเล็ก แซ่จิว
Organization
Nameสมร แต่งบุญงาม
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
เนื้อหา
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--การจัดการศึกษา
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2526
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1176
     Counter Mobile: 12