ชื่อเรื่อง/Title การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameดลมนรรจน์ บากา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
Nameเกษตรชัย และหีม
Organization
Nameอับดุลเลาะ อับรู
Organization
Nameมะรอซี มะอิง
Organization
Nameหะสัน หมัดหมาน
Organization
Nameอุทัย เอกสะพัง
Organization
Nameตายุดดีน อุสมาน
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สรุปผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชาวชนบท...
บทที่ 3 สรุปผลการวิจัยเรื่อง บทบาทของอาสาพัฒนาชุมชน...
บทที่ 4 สรุปผลการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้นำท้องถิ่น...
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยเรื่อง บทบาทของเกษตรตำบล...
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัยเรื่อง องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนา...
บรรณานุกรม
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
--ผู้นำชุมชน
--การมีส่วนร่วมทางสังคม
     Contributor:
Name: วิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2546
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2044
     Counter Mobile: 20