ชื่อเรื่อง/Title การติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/ปอเนาะ/ชุมชน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
     บทคัดย่อ/Abstract
มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานในภาพรวมตามเกณฑ์ และสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จ และประเมินผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวม ทั้งในมิติของกระบวนการ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตลอดจนข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานต่อไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จำนวน 1,336 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
ผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัดใน
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสำรวจความต้องการและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งผลการวิจัยได้แบ่งเป็น ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต
กิจกรรมที่ 2 การอบรมวิทยากรเรื่องเทคนิคการสอนงาน ซึ่งผลการวิจัยได้แบ่งเป็น ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/ปอเนอะ/ชุมชน ซึ่งผลการวิจัยได้แบ่งเป็น ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาจากการสนทนากลุ่มด้วย

     ผู้ทำ/Author
Nameมารุต ดำชะอม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Nameสนั่น เพ็งเหมือน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Nameปราณี ทองคำ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบาญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการติดตามประเมินผลโครงการ (หน้า 33-62)
บทที่ 4 ผลการติดตามประเมินผลโครงการ (หน้า 63-92)
บทที่ 4 ผลการติดตามประเมินผลโครงการ (หน้า 93-108)
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (หน้า 133-162)
ภาคผนวก (หน้า 163-173)
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--การจัดการศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2548
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1877
     Counter Mobile: 14