ชื่อเรื่อง/Title Relationship between rainfall and salinity in Pattani bay / ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนและความเค็มในอ่าวปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>The objectiveof this rescarch is to study the relationship rainfall and salinity in Pattani bay. The tainfall data at three : (a) the Science Building of Prince of Songkla University Pattani Campus (b) Yaring River mouth , and (c) Laem Tachi between January 1995 and December 1996 were used It is found ,salinity of the water is affected (1) location in the Bay (2) time of year and (3) rainfall Salinity is strongly related to time of year as well as rainfall content.In addition the effect of rainfall on salinity depends largely on the location in the Bay in which the effect of rainfall at PSU is found to be greater than at Laen Tachi

จุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประมาณน้ำฝนเเละความเค็มของน้ำในอ่าวปัตตานี ข้อมูลปริมาณน้ำฝนไดมาจากสถา 3 สถานี คือ ๖ๅ๗ ตึกคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหวทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๖/๗ ปากเเม่น้ำยะหริ่ง ๖-๗ เเหลมตาชี ซึ่งบันทึกไว้ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2539 ส่วนข้อมูลความเค็มของน้ำในอ่าวปัตตานี ได้จากการเก็บวบรวมโดยสถานีเพสะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดปัตตานี ซึ่งเก็บรวบรวมจาก 14 สถานีรอบอ่าวปัตตานี ในช่วงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2539 โดยเก็บในช่วงห่าง2 ถึง 6 สัปดาห์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนเเละความเค็มในอ่าวปัตตานีโดยการเเสดงด้วยกราฟเเละค่าสถิติซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ความเเปรปรวนเเบบทางเดียว เเบบสองทางเเละการสร้างสมการถดถอยเพื่อสร้างสมการเเละทำนายความสัมพันธ์<br /><br /> ผลการศึกษาพบว่าความเค็มของน้ำในอ่าวปัตตานีขึ้นกับ (1) ที่ตั้งของสถานี (2) ช่วงเวลาในรอบปี เเละ (3) ปริมาณน้ำฝน โดยความสัมพันธ์ระหว่างความเค็มกับช่วงเวลาในการทำนายความเค็มคือปริมาณน้ำฝน นอกจากนี้พบว่าความเค็มที่สถานีเเหลมตาชีจะเปลี่ยนเเปลงตามปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าที่สถานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     ผู้ทำ/Author
NameKrairat Ninchim
Organization Prince of Songkla University,Graduate school
     เนื้อหา/Content
Cover
Abstract
Acknowledgments
Contents
Chapter1 Controduction
Chapter 2 Methodology
Chapter 3 Prellminary results
Chapter 4 statistical analysis
Chapter 5 Conclustion and discussion
Bibiography
Appendix
Vitae
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Contributor:
Name: Don Mcneil
Roles: Advisor
     Publisher:
Name:Prince of Songkla University, Pattani Campus
Address:Pattani
     Year: 1998
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 1976
     Counter Mobile: 47