ชื่อเรื่อง/Title การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมต่อการจัดการร่วมในโครงการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินพรุของสมาชิกนิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
     บทคัดย่อ/Abstract การจัดการร่วมเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการจัดการที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนในการปกครองและรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการวิจัยการจัดการร่วมที่เกิดขึ้นในโครงการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นมี่ดินพรุหรือดินเปรี้ยวของนิคมสหกรณ์บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำการแยกแยะดัชนีชี้วัดเชิงพฤติกรรมของสมาชิกนิคมสหกรณ์บาเจาะที่เกิดจากการร่วมนั้นๆโดยพิจารณาในประเด็นของความเสมอภาค ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ทำการวัดการเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้วัดดังกล่าว เพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดเหล่านี้กับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม และทัศนคติบางประการของสมาชิกในโครงการปลูกปาล์มน้ำมัน ผลของการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของสมาชิกในเกือบทุกดัชนีชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เป็นผลมาจากการจัดการร่วมนี้ และปัจจัยทางด้านอายุ ขนาดของครัวเรือน ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน ความผูกพันกับอาชีพการปลูกปาล์มน้ำมันและรายได้จากแหล่งอื่นๆมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์กับดัชนีชี้วัดเชิงพฤติกรรมบางประการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับความสำเร็จของการจัดการร่วมในนิคมสหกรณ์บาเจาะ

     ผู้ทำ/Author
Name อยุทธ์ นิสสภา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Nameอาแว มะแส
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
NameNoriaki Iwamoto
Organization the University of Tokyo. Department of Agriculture and Resource Economics
NameNaoyuki Hara
Organization Kagawa University. Department of Regional and Social Systems
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2544
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1243
     Counter Mobile: 32