ชื่อเรื่อง/Title ซิมอีโต้มอญ กระโทงแทง บูดูอร่อยที่สายบุรี
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameอัศวิน หะวิเกตุ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานอธิการบดี
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ภูมิทัศน์และการท่องเที่ยว
--ปัตตานี
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2543
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 2430
     Counter Mobile: 52