ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบอ่าวปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียนประถมศึกษาที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจกรรม ตามตัวแปรที่แตกต่างกันระหว่างเขตอำเภอเมือง อำเภอหนองจิก และอำเภอยะหริ่ง ระหว่างสภาพชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และระหว่างอาจารย์ที่อยู่ในชุมชนกับนอกชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ และเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมด้านความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
????จากการศึกษาพบว่า สภาพโดยทั่วไปของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบอ่าวปัตตานีมีปัญหามากเช่นน้ำและอหล่งน้ำที่มีไม่พอใช้ ที่ดินเสื่อมโทรม ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลาย ชายทะเลขาดการอนุรักษ์และการจัดการ ที่อยู่อาศัยและประชากรแอแด ขาดการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่รอบอ่าวปัตตานีได้ปฏิบัติงานในด้านความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นโดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่รอบอ่าวปัตตานีควรปฏิบัติงานึวามสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

     ผู้ทำ/Author
Nameชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
     เนื้อหา/Content
แหล่งฉบับพิมพ์
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--โรงเรียนกับชุมชน
     Contributor:
Name: สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2536
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1960
     Counter Mobile: 13