ชื่อเรื่อง/Title การเปลี่ยนแปลง ปัญหาและทางเลือกของชุมชนประมง กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ จากป่าชายเลนหมู่บ้านดาโต๊ะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี : รายงานโครงการวิจัยป่าชุมชนในภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameวัฒนา สุกัณศิล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
ประเด็นปัญหาและความสำคัญ
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2539
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1550
     Counter Mobile: 15