ชื่อเรื่อง/Title สรุปรายงานการวิจัยเรื่อง "การศึกษาสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้"
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameประพันธ์ วิเศษรัฐกรรม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--การจัดการศึกษา
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2534
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1680
     Counter Mobile: 9