ชื่อเรื่อง/Title การสอนภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameจรีรัตน์ สาครินทร์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--การจัดการศึกษา
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2533
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1839
     Counter Mobile: 10