ชื่อเรื่อง/Title ความหลากหลายและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบ (Lepidoptera: Geometridae) ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส
     บทคัดย่อ/Abstract การศึกษาความหลากหลายของชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อหนอนคืบในบริเวณป่าบาลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา จังหวัดนราธิวาส บริเวณป่าดิบชื้นพื้นที่ราบต่ำที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 200 เมตร ด้วยวิธีการติดตั้งกับดักแสงไฟ 3 จุด จากการศึกาาสามารถจัดจำแนกผีเสื้อหนอนคืบได้ 5 วงศ์ย่อย 17 เผ่า 67 สกุล 129 ชนิด ทั้งหมด 756 ตัว ปัจจัยทางกายภาพได้แก่ ปริมาณน้ำฝน และอุณหภูมิ
ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนชนิดและจำนวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบ ในขณะที่อุณหภูมิ มีความสัมพันธ์กับจำนวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในวงศ์ย่อย Ennominae และ Geometrinae อุณภูมิมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจำนวนตัวของผีเสื้อหนอนคืบในวงศ์ย่อย Ennominae และ Geometrinae เมื่อเปรียบเทียบจำนวนชนิดและจำนวนตัวรวมของผีเสื้อหนอนคืบระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝน ปรากฏว่า จำนวนชนิดและจำนวนตัวรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างทั้งสองฤดูกาล

The purpose of this research was to investigate the species diversity and abundance of geometrid moths in Hala- Bala Wildlife Sanctuary (<200 meters above sea level), Narathiwat Province. It is a tropical rainforest in southern Thailand. Field data were collected every 2 months from July 2001-July 2001. Three light traps were placed 200 meters apart. Moths were collected every 2 hours between 6.00 pm ? 12.00 pm for 3 consecutive nights. Seven hundred and fifty six individuals of geometrid moths comprising 5 subfamilies, 17 tribes, 67 genera and 129 species were collected and identified. Base on number of species and individuals, Ennominae (79 species, 522 individuals respectively) was the predominant group followed by Geometrinae (32 species, 88 individuals), Desmobathrinae (8 species, 42 individuals), Sterrhinae (7 species, 24 individuals) and Larentiinae (3 species, 80 individuals). The number of species and individual varied with time as follows: 6.00 ? 8.00 pm (61 species, 199 individuals); 8.00 ? 10.00 pm (90 species, 298 individuals); 10.00 ? 12.00 pm (75 species, 259 individuals). The most numberous species collected were Hypomecis costaria Guenee, Omiza lycoraria Guenee, Ectropis bhurmitra Walker, Hypomecis sommereri Sato and Eois memorata Walker. No association between rainfall or temperature and total number of species or individuals was found. The total number of individuals in subfamily Ennominae and Geometrinae were positively correlated with temperature (P<0.01, r = 0.893 and 0.964 rwspectively). No difference in total number of species or individuals was found between dry and wet season. Nineteen species were more abundant in the wet than dry season: Microcalicha delika Swinhoe, Ectropis bhurmitra Walker, Hypochrosis binexata Walher, Hyposidra picaria Walker, Agathia quinaria Moore, Amblychia hymenaria Guenee, Ornithospila submonstrans Walker, Pingasa ruginaria Guenee, Chorodna complicataria Walker, Zythos turbata Walker, Eois pallidula Warren, Episothalma robustaria Guenee, lulotrichia decursaria Warren, Hyposidra incomptaria Walker, Catoria olivescens Moore, Celenna festivaria Fabricis, hyposiadra infixaria Walker, Amblychia angeronaria Guenee and Hypomecis saparata Walker.
     ผู้ทำ/Author
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีการวิจัย
บทที่ 3 ผลการศึกษา
บทที่ 4 วิจารณ์ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ตอนที่ 2
ภาคผนวก ตอนที่ 3
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2546
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2113
     Counter Mobile: 25