ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาแบบการสนทนากลุ่มเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิม
     บทคัดย่อ/Abstract ????การศึกษาแบบสนทนากลุ่มในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสตูล ประกอบด้วยชายหญิงทั้งสูงอายุ และหนุ่มสาว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่กำหนดทัศนคติและพฤติกรรมด้านภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยมุสลิม <br />องค์ประกอบเหล่านี้เเสดงให้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าภาวะเจริญพันธ์ของชาวไทยมุสลิมมีเเนวโน้มที่จะลดลงได้ในอนาคต โดยเน้นการรณรงค์เกี่ยวกับการวางเเผนครอบครัวโดยใช้การคุมกำเนิดเเบบชั่วคราวเพื่อเว้นการมีบุตร เเละสุขภาพของมารดา<br /> ????ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงสาเหตุของการที่ชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ มีภาวะเจริญพันธุ์สูงกว่าชาวไทยพุทธ เนื่องจากสาเหตุหลักคำสอนทางสาสนาอิสลามซึ่งเชื่อว่าการคุมกำเนิดเป็นบาป ผิดต่อคำสอนของศาสนา ขณะเดียวกันศาสนาพุทธไม่มีบัญญัติ หรือข้อห้ามเกี่ยวกับการคุมกำเนิด นอกจากนี้ครอบครัวชาวไทยมุสลิมมีความต้องการขนาดครอบครัวที่ใหญ่กว่าชาวไทยพุทธซึ่งอาจเป็นเพราะศาสนาอิสลามสนับสนุนให้มีการเกิด แต่ศาสนาพุทธมีเป้าหมายคือการนิพพาน อย่างไรก็ตามศาสนาอิสลามอนุโลมให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดอย่างชั่วคราว<br /><br /> ????ผลการสนทนากลุ่ม แสดงให้เห็นว่า ชาวไทยมุสลิมตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องการครอบครัวขนาดเล้กลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจำเป็นให้บุตรมีการศึกษาสูงเพื่อนเลื่อนชั้นทางสังคมให้แก่บุตร นอกจากนี้การที่ชาวไทยมุสลิมมีทัศนคติที่เห็นว่าการแต่งงานช้าลงและไม่มีการเลือกเพศบุตรอย่างเห็นได้ชัดมีส้วนทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงได้

     ผู้ทำ/Author
Nameพรทิพย์ ศรีวัชรินทร์
Organization กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ
Nameรศรินทร์ เกรย์
Organization กองคลังข้อมูลและสนเทศสถิติ
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
สารบัญ
ความเป็นมา
วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา
บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านสุขภาพอนามัย
--สุขอนามัยชุมชน
อิสลามศึกษา
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2541
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 3781
     Counter Mobile: 41