ชื่อเรื่อง/Title การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำยะหริ่งเพื่อการประมง / Study on Water Quality in Yaring River for Fisheries
     บทคัดย่อ/Abstract การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำยะหริ่งเพื่อการประมง ได้ทำการศึกษาตั้งแต่บริเวณปากน้ำบางปู จนถึงโรงพยาบาลยะหริ่ง โดยการจัดแบ่งสถานีทำการศึกษาออกเป็น 6 สถานี คือ บริเวณปากอ่าวบางปู บริเวณบ้านบางปู บริเวณที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง บริเวณสะพานตะลอกกะโปร์ บริเวณบ้านท่าด่าน และบริเวณโรงพยาบาลยะหริ่ง พิจารณาสมบัติของน้ำจากพารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของน้ำ ความเป็นกรดและด่าง ค่าความโปร่งแสง ความเค็ม ปริมาณซัลแฟต และปริมาณออโธฟอสเฟต เก็บตัวอย่างน้ำเดือนละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี และแต่ละสถานีทำการเก็บตัวอย่างน้ำซ้ำ2 ครั้ง พบว่า คุณสมบัติของน้ำในรอบปีของแต่ละสถานีมีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ยกเว้นบริเวณบ้านบางปู บริเวณที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง บริเวณสะพานตะลอกกะโปรื บริเวณบ้านท่าด่าน และบริเวณโรพยาบาลยะหริ่ง ในช่วงเดือน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ ไม่มีความเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวความเค็มของน้ำจะต่ำ สัตว์น้ำกร่อยจะเกิดความเครียดเป็นโรคง่ายและอาจจะตายได้

Study on water quality in yaring river for fisheries were done from Bangbu to yaring hospital, water samples were collected from 6 stations along the length of yaring river such as in Bangpu estuarine , Ban Bangpu, administration of amphure Yating, talokapo bridge , Ban tadan and Yaring hospital. The water sampleswere analized as follow ; air temperature, water temperature, ph, transparency, sainity, salinity, sulfate concentration and orthophosphate concentration to collect water samples 2 items per months in November 1000 to October, 1001. And each was done 2 repllcation. The result showed water qualities of Yaring rivwe was appropriate for breackishwaterequaculture except Ban Bang Pu, administration of anphure Yaring , Talokapo bridge, Ban tadan and Yarin hospital during December, January abd febuary, which were not appropriate for low value (0-2 PPT) in cause fishes be died.
     ผู้ทำ/Author
Nameธำรงค์ อมรสกุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
บทนำ
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Contributor:
Name: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2539
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1280
     Counter Mobile: 41