ชื่อเรื่อง/Title คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในอ่าวปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract เก็บตัวอย่างน้ำที่ระดับความลึก 30 ซม. จากผิวน้ำในอ่าวปัตตานี (8 สถานี) เเม่น้ำปัตตานี (3 สถานี) และเเม่น้ำยะหริ่ง (2 สถานี) ทุก 3-6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2534 ถึง มกราคม2536 และวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางจุลชีววิทยา หาจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด และจำนวนแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมด โดยวิธี dilution plate count และ multiple-tube technique ตามลำดับ พบจำนวนจุลินทรีย์น้อยที่สุดในอ่าวปัตตานี บริเวณตันหยงลูโละอยู่ในช่วง 30-300 จำนวนโคโลนี/มล. เเละพบจำนวนจุลินทรีย์มากที่สุดในเเม่น้ำปัตตานีบริเวณสะพานเดชานุชิด อยู่ในช่วง7.0*10 - 1.3*10/มล. พบเเบคทีเรียโคลีฟอร์มน้อยในอ่าวปัตตานีบริเวณรูสะมีเเล บ้านตันหยงลูโละเเละกลางอ่าวปัตตานี อยู่ในช่วง5-50, 2-50 และ0-35เอ็มพีเอ็น /100 มล. ตามลำดับ เเละพบเเบคทีเรียโคลีฟอร์มมากกว่า 1,800 เอ็มพีเอ็น/100 มล. ในเเม่น้ำปัตตานีทุกสถานี

Samples of water from a delpth 30 cm in pattani Bay (8 ststions). Pattani River (3 Station). And yaring River (2 Station) were collected every 3-6 months from October 1991 to january 1993, and subjected to microbiological quality analysis, The water samples were tested for total viable count and total coliform bacteria by the dilution plate count and multiple-tube technique, respectively. : the smallest total vialable count was found at ban Tanyong Lu Lo in Pattani Bay, ranging from 30-300 cfu/ml. The highest total viable count was found at Dechanuchit Bridge in Pattani River, ranging from 7.0*102 ? 1.3*105 cfu/ml. The total coliform bacteria was the lowest in Pattani Bay (Ban Ru SA Mi Lae,Ban Tanyong Lu Lo, and Pattani Bay Center), with counts in the range of 5-20,2-50 and -.35 MPN/100 ml, respectively. Counts of more than 1,800 MPN/100 ml were observed at every station in Pattani River.
     ผู้ทำ/Author
Nameธนุสรา เหล่าเจริญสุข
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameสมพร ประเสริฐส่งสกุล
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameวิทูล ไชยภักดี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
บทความ
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2541
     Type: บทความ/Article
     Copyrights :
     Counter : 1201
     Counter Mobile: 19