ชื่อเรื่อง/Title รายงานการวิจัยประเมินผลโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดนไทย-มาเลเซีย / An evalution research of the Thai-Malaysia Border Solf Defence village project
     ผู้ทำ/Author
Nameชำนาญ ประทุมสินธุ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปของสภาพหมู่บ้านป้องกันตนเอง...
บทที่ 3 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
บทที่ 4 ลักษณะทางสังคมและการเมือง
บทที่ 5 การรักษาความปลอดภัย
บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Contributor:
Name: สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2534
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1366
     Counter Mobile: 7