ชื่อเรื่อง/Title ความหนาแน่นทางนิเวศน์ของปูแกรพลิดในเขตจังหวัดปัตตานี / Ecological Density of Grapsid Crabs in Pattani
     บทคัดย่อ/Abstract ????จากการศึกษาได้พบว่ามีปูแกรพลิดจำนวน 4 ชนิดด้วยกัน ฤดูกาลที่แตกต่างกันและลักษณะแหล่งอาศัยที่แตกต่างกันมีผลทำให้ความหนาแน่นของทางนิเวศน์ของประชากรปูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สภาพความเป็นกรดและเป็นด่างของดิน และปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินมีอิทธิพลต่อความหนาแน่นของนิเวศน์ของปูแกรพลิดในอันดับ 1 และอันดับ 2 ตามลำดับ

Four species of grapsid crabs were collected from our sampling stations. It was found that the ecological density of grapsid creas is affected signifivantly by various seasons and by their habitats. Also the soil pH and soil organic matter content are the first and second physical factors which affact the population density of grapsid crabs.
     ผู้ทำ/Author
Nameเจือจันทน์ จันทสุบรรณ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
คำนำ
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2533
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1137
     Counter Mobile: 15