ชื่อเรื่อง/Title การวิจัยทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ เพื่อการพัฒนารอบอ่าวปัตตานี
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameสุนันท์ภัทธิรา นิลแจ้ง
Organization
Nameมิน ลูกจันทร์
Organization
Nameลิขิต ปสันน์สิริคุณ
Organization
Nameสุมนัส อาแว
Organization
Nameสุณีย์ แววมณี
Organization
Nameธีรวัฒน์ คนชม
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4 สรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2538
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1426
     Counter Mobile: 20