ชื่อเรื่อง/Title บทบาทที่ปฏิบัติอยู่และคาดหวังของคณะกรรมการพัฒนาประจำหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในจังหวัดปัตตานี / The Actual and Ideal Roles of the Development Committee of the Voluntary Development and Self-Defense Villages in Pattani Province
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าผู้มีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน อพป.ที่จำแนกออกเป็น ?สถานภาพทางสังคม ศาสนา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน และขนาดหมู่บ้าน มีการรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติอยู่ และบทบาทที่คาดหวังของคณะกรรมการพัฒนาประจำหมู่บ้าน อพป.ซึ่งมีตัวชี้บทบาทประกอบด้วย 1)โครงสร้างพื้นฐาน 2)การประกอบอาชีพผลผลิตและรายได้ 3)แหล่งน้ำและ 4)ความรู้และการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน อพป.ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาประจำหมู่บ้าน อพป.คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป.ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาประจำหมู่บ้าน อพป.คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. และข้าราชการสี่กระทรวงหลักระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน 366 คนจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.)ในจังหวัดปัตตานี การเก็บรวบรวมข้อมูล?ใช้แบบสอบถามซึ่งมีจำนวน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1เป็นข้อมูลทั่วไปและตอนที่2 เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้าน โดยถามในลักษณะของบทบาทที่ปฏิบัติอยู่และบทบาทที่คาดหวัง ?เป็นการประเมินค่าแบบสอบถามประกอบด้วย ภาษาไทยและภาษายาวี มีจำนวน40ข้อ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยออกไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองในบางส่วนและขอความร่วมมือไปยังข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในตำบลและหมู่บ้าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย และนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีMultifactor Experiment-Repeated Measures ประเภท Unequal Group Sizeแบบ2*2<br /><br /> <dd>ผลการวิจัยพบว่า<br /><br /> 1.ผู้มีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน อพป.มีการรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติอยู่และบทบาทที่คาดหวังของคณะกรรมการพัฒนาประจำหมู่บ้าน อพป.ในการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P=0.0001)โดยบทบาทที่ปฏิบัติอยู่ตำกว่าบทบาทที่คาดหวัง<br /><br /> 2.ตัวแปรที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับ สถานภาพทางสังคม เพศ อายุ และขนาดหมู่บ้านมีการรับรู้บทบาทที่ปฏิบัติอยู่และบทบาทที่คาดหวังของคณะกรรมการพัฒนาประจำหมู่บ้าน อพป.ในการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านในทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามตัวแปรที่เกี่ยวกับศาสนามีความแตกต่างกันในด้านการประกอบอาชีพผลผลิตและรายได้(P=0.0213)ด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน ตัวแปรเกี่ยวกับระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน(P=0.0296)นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ตัวแปรเกี่ยวกับระดับการพัฒนาหมู่บ้านมีความแตกต่างกัน?ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน(P=0.0015)การประกอบอาชีพผลผลิตและรายได้(P=0.0001)และความรู้และการศึกษา(P=0.0001)แต่ไม่แตกต่างกันในด้านแหล่งน้ำ<br /><br /> 3.มีกริยาร่วม ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้<br /><br /> <dd>3.1.ระหว่าง ศาสนาอิสบามกับบทบาทที่ปฏิบัติอยู่เฉพาะในด้านความรู้และการศึกษา(P=0.0008)<br /><br /> <dd>3.2.ระหว่าง ระดับการศึกษาสูงกับบทบาทที่ปฏิบัติอยู่เฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน(P=0.0092)<br /><br /> <dd>3.3.ระหว่างหมู่บ้านพัฒนากับบทบาทที่ปฏิบัติอยู่และบทบาทที่คาดหวังทั้งในด้านการประกอบอาชีพผลผลิตและรายได้(P=0.0214)และด้านความรู้และการศึกษา(P=0.0090)<br /><br /> 4. จัดลำดับของบทบาท พบว่า<br /><br /> <dd>4.1.บทบาทที่ปฏิบัติอยู่ ลำดับที่หนึ่ง คือความรู้และการศึกษา สอง แหล่งน้ำ สามการประกอยอาชีพผลผลิตและรายได้ และสี่โครงสร้างพื้นฐานตามลำดับ<br /><br /> <dd>4.2.บทบาทที่คาดหวัง ลำดับหนึ่ง คือ ความรู้และการศึกษา สอง การประกอบอาชีพผลผลิตและรายได้ สาม แหล่งน้ำและสี่ โครงสร้างพื้นฐาน ตามลำดับ เมื่อพิจาราณาบทบาทที่สอดคล้องกันคือ ความรู้และการศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน

The purpose of this research was to investigate the level of perception of the actual and ideal roles of the development and self-defense villages in Pattani'Province. The independent variables under study were the subjects' demographic data which comprised individual social status, religion, sex, age, educational level, level of village development, and the size of the villadge.The dependent variables were degree of the subjects' perception of their actual and ideal roles in the voluntary development and self-defense villages as reflected by the following social development indicators : (i) infrastructure, (ii) product yielding and incom, (iii) water resource, and (iv) knowledge and education. The sampling subjets ewre 366 members of villadge development committee and central voluntary development and self-defense committee and concerned district officials in Pattani'Province. The instruments for data collection were of two parts (i) a questionnaire written in both Thai and JAWI-SCIPT LOCAL MALAY on THE SUBJECTS' DEMOGRAPHIC DATA, (II) A LIKERT-SCALE QUESTIONNAIRE ON THE DEGREE OF THE PERCEPTIONS OF THE SUBJECTS' ACTUAL AND IDEAL ROLES IN THE VOLUNTARY DEVELOPMENT AND SELF-DEFENSE OF THE VILLADGES. The administration of the questionnaires was done by village committee members and the reasearcher. The statistical procedure of Multifactor Experiments-Repeated Measures, a 2x2 Unequal Group Size Design, was employed in the analysis of the data.<br /><br /> The major finding of the research were the following : <br /><br /> 1. There was a statistical difference (P=0.0001) between the actual and ideal roles of the subjects in the village development. That is to say, the subjects' perseption of all aspects of their actual roles in the village development was lower than that of their ideal roles.<br /><br /> 2. The subjects' social status, sex, age, and size of the village did not indicate any difference between their actual roles and the ideal ones; however, the religion showed a significant difference in terms of the product yeilding and income (P=0.0213) but not in other aspects. The subjects' level of education showed a significant difference in terms of the infrastrusture (P=0.0296) but not in other aspects. And the level of village development showed a significant difference in terms of the infrastructure (p=0.0015),of the product yeilding and income (P=0.0001), and of knowledge and education (P=0.0001) but not in other.<br /><br /> 3. As resulted from the data analysis, there were some by-product interaction effects between<br /><br /> 3.1 the Islamic religion and the actual role as indicated in the knowledge and education (P=0.0008) ;<br /><br /> 3.2 the high level of education and the actual role as indicated in the infrastructure (P=0.0092) ;<br /><br /> 3.3 the level of village development and both the actual and ideal roles as indicated in the product yielding and income (P=0.0214) and also as indicated in the knowledge and education (P=0.0090)<br /><br /> 4. Some important findings in the ordering of the role indicators are the following :<br /><br /> 4.1 The actual roles as indicated in knowledge and education came first, water resource the second, the product yielding and income the third, and the infrastructure the last, respectively.<br /><br /> 4.2 The ideal roles as indicated in knowledge and education came first, the product yielding and income the second, water resource the third, and the infrastructure the last, it was found that were knowledge and education and the infrastructure.<br /><br />
     ผู้ทำ/Author
Nameสันติ บุญภิรมย์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัณฑิตวิทยาลัย
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1 บทนำ (หน้า 1-24)
บทที่ 1 บทนำ (หน้า 25-48)
บทที่ 2 วิธีดำเนินการ
บทที่ 3 ผลการวิจัย (หน้า 64-94)
บทที่ 3 ผลการวิจัย (หน้า 95-123)
บทที่ 4 บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก (หน้า 147-188)
ภาคผนวก (หน้า 189-227)
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการเมืองการปกครอง
--องค์กรส่วนท้องถิ่น
     Contributor:
Name: เคลื่อม บุษย์แก้ว
Roles: ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2532
     Type: วิทยานิพนธ์/THESES
     Copyrights :
     Counter : 4391
     Counter Mobile: 13