ชื่อเรื่อง/Title โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameกิตติ เจิดรังษี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Nameพิทยา อดุลยธรรม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Nameพรชัย ศรีไพบูลย์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ...
บทที่ 2 แนวทางในการพัฒนาอาหารฮาลาล...
บทที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตอาหารฮาลาล
บทที่ 4 ต้นแบบอาหารฮาลาลที่พัฒนาสู่การผลิต...
บทที่ 5 บรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาล
บทที่ 6 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
บทที่ 7 สรุปผลการดำเนินงาน
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
อาหารฮาลาล
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Address:สงขลา (Songkhla)
     Year: 2547
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1416
     Counter Mobile: 10