ชื่อเรื่อง/Title การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2 / Instructional Process Circumstance Among Secondary School Teachers Upon The National Education Act B.E. 2542 under Department of General Education in Educational Region 2
     บทคัดย่อ/Abstract
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกขตการศึกษา 2 จำแนกตามประสบการณ์การสอน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2 จำนวน 331 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2 มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ครูมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 2 ที่มีประสบการณ์การสอนแตกต่างกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ครูมีการปฏิบัติด้านการจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการสื่อการเรียนรู้และด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ แตกต่างกัน ส่วนด้านการวัดและประเมินผล ครูมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

The purposes of this research were to study and compare instructional process circumstance among secondary teachers upon the National Education Act B.E 2542 under department of general education in educational region 2. The samples were 331 secondary school teachers under department of general education in educational region 2 were selected by Stratified Random Sampling. The research instrument was a questionnaire with reliability at 0.86. The statistics used were percentage, arithmetic, mean, standard deviation, One-Way ANOVA and Scheffe?s test.
The findings were as follow:
1. In general, secondary school teachers under department of general education in educational region 2 have practiced instructional process upon the National Education Act B.E 2542 at high level. Consideration of curriculum content, learning experiences teaching materials, environment of learning and instruction evaluation have been practiced at high level
2. In general, there was statistical difference in practicing instructional process upon National Education Act B.E 2542 among secondary teachers under department of general education in educational region 2 who had different teaching experiences. Consideration of curriculum content, learning experiences, teaching materials and environment of learning, there were statistical differences in practicing. However, there were no statistical difference in instruction evaluation.
     ผู้ทำ/Author
Nameธีระยุทธ รัชชะ
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 6-40)
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า41-70)
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้เขียน
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
--บุคลากรทางการศึกษา
--การจัดการศึกษา
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2546
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 3042
     Counter Mobile: 14