ชื่อเรื่อง/Title การวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมในดินตะกอนพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาสด้วยเครื่องแกมมาสเปกโตรมิเตอร์ / Uranium Contents Analysis in Quaternary at Pattani and Narathiwat provinces with the Gamma Spectrometer
     บทคัดย่อ/Abstract
ผลจากการวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนี่ยมในดินตะกอน ของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ซึ่งจะแสดงตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างดินและระบุพิกัดของตัวอย่างที่เก็บด้วยเครื่องบอกพิกัดจากดาวเทียม แล้วนำตัวอย่างดินมาอบที่อุณหภูมิ 120 องศา เป็นเวลา 20 ชั่วโมง นำมาบดให้ละเอียดแล้ว ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 18 ซึ่งจะทำให้สารตัวอย่างที่มีขนาดอนุภาคโตที่สุดไม่เกิน 1 มิลลิเมตรร่อนผ่าน ผลของการวิเคราะห์ตัวอย่างดินใน จ.ปัตตานีจำนวน 46 ตำแหน่ง ที่ระดับความลึก 0-5 ซม. พบว่า มีค่าความเข้มข้นของยูเรเนี่ยม สมมูลเฉลี่ยมีค่า 4.09 ppm และ 5.11 ppm ตามลำดับ ส่วนตัวอย่างดินใน จ. นราธิวาส 54 ตำแหน่ง ที่ระดับความลึกเดียวกัน พบว่ามีค่าความเข้มข้นของยูเรเนี่ยมสมมูลเฉลี่ยมีค่า 4.53 ppm และ 5.42 ppm ตามลำดับ จึงนำค่าความเขิมข้นของยูเรเนี่ยมสมมูลที่มากกว่า 4 ppm จากทุกตำแหน่งที่วิเคราะห์ ไปทำการเขียนเส้นคอนทัวร์แสดงการกระจายถึงพื้นที่ที่มีความเขิมข้นทางรังสีสูง และมีความ้สี่ยงต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิต

The Quaternary sediment samples in Pattani and Narathiwat provinces were collected by using the sample corer. The global positioning system (GPS) was used to identify the location of the collected samples. All the collected samples were heated at 120 C for 20 hours. The dried samples were also grinded and sorting for the sample size smaller than 1 mm. Each sample was filled in the close system container for one month in order to let the system reach the secular equilibrium. In order to analyze the Ueq in each sample, the gamma ray spectrometer was employed to analyzed the 1.76 MeV photopeak that emitted from Bi-214. Under the secular equilibrium, the equivalent uranium content can be analyzed by the above process.
The result showed that the averaged uranium content in 46 locations of Pattani province with the 0-5 cms and 5-10 cms depth are 4.09 ppm and 5.11 ppm, respectively. While in the Narathiwat province, with 54 locations of collected sample sites. The analyzed uranium contents at the 0-5 cms and 5-10 cms dept are in value of 4.53 ppm and 5.42 ppm, respectively. The uranium content contour was performed in order to identify some area that may harmful to the humen body.
     ผู้ทำ/Author
Nameหะหรูม หีมสุหรี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameพวงทิพย์ แก้วทับทิม
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีการวิจัย
บทที่ 3 การวิเคราะห์และอภิปรายผล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2545
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1324
     Counter Mobile: 17