ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งผลิตอาหารฮาลาล ในพื้นที่โครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ
     บทคัดย่อ/Abstract ผลการสำรวจข้อมูลการผลิตอาหารฮาลาลในพื้นที่โครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลาโดยการส่งแบบสำรวจทางไปรษณีย์และการสัมภาษณ์สถาบประกอบการ มีสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือทั้งสิ้นจำนวน 121 แห่ง พบว่าจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 283 ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายขององค์การอาหารและยาร้อยละ 45.93 และจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลร้อยละ 26.15 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อเครื่องหมายรับรองฮาลาลร้อยละ 74 เห็นว่าเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีประโยชน์ต่อธุรกิจ แต่มีสถานประกอบการที่ทราบรายละเอียดของเครื่องหมายรับรองฮาลาลและขั้นตอนการขอเครื่องหมายรับรองฮาลาลเพียงร้อยละ 10.74 การสำรวจจำนวนสถานประกอบการที่ต้องการความรู้เรื่องเครื่องหมายรับรองฮาลาลซึ่งรวมไปถึงรายละเอียดของการขอเครื่องหมายมีสถานประกอบการที่ให้ความสนใจต้องการความรู้เพิ่มเติมคิดเป็นร้อยละ 89.26 ของสถานประกอบการที่ตอบแบบสำรวจ โดยต้องการความรู้ทางเอกสารเช่น แผ่นพับ และจดหมายข่าว การเข้ารับการอบรม และการรับฟัง รับชมทางวิทยุ และโทรทัศน์คิดเป็นร้อยละ 62.04, 45.37 และ 22.22 ตามลำดับ

Data of Halaf food production were collected by means of mailed questionnalres and interview from [2] food producers with 283 products. These producers were located within the areas of Growth Triangle Project, that cover Pattani, Yala, Narathiwat,Satool, and Songkla province. The result indicates that 45.93% and 26.15% of the products were certified by Food and Drug Administration and by Halal respectively. Seventy four persent of the producers agree that Halal certification is useful to their food business, but only 10.74% know the details of this certification and the steps to be processed before being certified. Of all the producers, 89.26% need to understand more about the above mentioned details via pamphlet and newsletter, workshop, radio and television by 62.04,45.37 and 22.22% respectively
     ผู้ทำ/Author
Nameพัชรินทร์ ภักดีฉนวน
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Nameเนตรนภิส อ๋องสุวรรณ
Organization
Nameสุธีรา เสาวภาคย์
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทนำ
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
อาหารฮาลาล
     Contributor:
Name: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2544
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1738
     Counter Mobile: 9