ชื่อเรื่อง/Title อนุกรมวิธานของปูแสม (Grapsidae) ในอ่าวปัตตานี / Taxonomic Studies on Crabs (Grapsidae) in Pattani Bay
     บทคัดย่อ/Abstract     รวบรวมปูวงศ์ Grapsidae หรือปูแสม จากแหล่งอาศัยหลายแห่ง เช่น ตามป่าชายเลนและชายฝั่งรอบอ่าวปัตตานี พบปู Grapsidae บริเวณอ่าวปัตตานี ระหว่างเดือนธันวาคม 2544 ถึง ธันวาคม 2545 ทั้งสิ้น 12 (species) 3 วงศ์ย่อย (subfamily) ดังต่อไปนี้ วงศ์ย่อย Grapsinae พบ 2 สกุล 3 ชนิด ได้แก่ Grapsus albolineaus Metopograpsus latifrons Metopograpsus quadridentatus วงศ์ย่อย Varuni8nae พบ 1 ชนิด ได้แก่ Varuna litterada วงศ์ย่อย Sesaraminae พบ 8 ชนิด และปูที่ชาวบ้านนิยมนำมาทำเป็นปูเค็ม 3 ชนิด คือ Varuna litteratta Episesarma mederi Episesarma vesicolor

     ผู้ทำ/Author
Nameพัน ยี่สิ้น
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทนำ
เอกสารอ้างอิง
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
--การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2544
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2463
     Counter Mobile: 18