ชื่อเรื่อง/Title การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตอนล่าง
     บทคัดย่อ/Abstract ????มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการกำลังคน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนที่เกี่ยวกับปรัชญาและจุดมุ่งหมาย นโยบายและการวางแผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน การพัฒนาบุคลากร คุณภาพของผลผลิต รวมทั้งการศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตอนล่าง วิธีการวิจัยใช้เทคนิคเดลฟาย โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 60 คน โดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถามจำนวน 3 ครั้ง วิเคราะห์ผลโดยการหาค่าฐานนิยมและความถี่
????ผลการวิจัยพบว่าสภาพและความต้องการกำลังคนอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด สำหรับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนนั้น เห็นว่าควรปรับเปลี่ยนในระดับมากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของสามประเทศ
????การจัดการศึกษาประกอบด้วย
1. ปรัชญาและจุดมุ่งหมาย ควรจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ยังเป็นการจัดตามนโยบายกลางสถาบันการศึกษา จึงไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนได้อย่างอิสระตามความต้องการของท้องถิ่น
3. หลักสูตรควรจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
4. กิจกรรมการสอนควรเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ ได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับภาคเอกชนหรือสถานประกอบการ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปประกอบอาชีพ
5. ผลผลิตและการควบคุมคุณภาพ ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มคุณภาพของผลผลิตด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษานั้น ซึ่งเห็นด้วยกับปัญหาความไม่พร้อมด้านกำลังคน ความไม่เข้าใจนโยบายหรือเป้าหมายที่ชัดเจนของการเตรียมกำลังคน ปัญหาด้านงบประมาณที่สนับสนุนในการจัดการศึกษา ส่วนแนวทางการพัฒนาการศึกษานั้น ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ควรให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้น ควรมีการวางแผนกำลังคนทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการ

     ผู้ทำ/Author
Nameชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
     เนื้อหา/Content
แหล่งฉบับพิมพ์
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
--การจัดการศึกษา
     Contributor:
Name: สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2538
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 2354
     Counter Mobile: 9