ชื่อเรื่อง/Title แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ / The Direction for Political Economic Development in 5 Southern Border Province in order to Respond to the IMT-GT Project
     บทคัดย่อ/Abstract     การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เป็นการศึกษาศักยภาพการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อตรวจสอบว่าความคิดการพัฒนาพื้นที่ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือแนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อศักยภาพทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตัวแบบแนวใดเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมากกว่ากัน เมื่อศึกษาเจาะลึกที่ความรู้สึก ทัศนคติ และสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ การวิจัยจึงตั้งอยู่บนฐานคติว่าในกระบวนการทางสังคมและการเมืองจะมีความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการพัฒนากับแนวทางการพัฒนาตามโครงการ กล่าวในอีกแง่หนึ่ง การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งมั่นที่จะค้นหาศักยภาพที่เกิดขึ้นจิงจากความรู้สึกของท้องถิ่น ถ้าความรู้สึกเกี่ยวกับศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นมีความแตกต่างจากแนวคิดทางเศรษฐกิจและฐานคติในการกำหนดแผนโครงการสามเหลี่ยมทางเศรษฐกิจที่ตั้งไว้ ปัญหาคือนโยบายและโครงการที่ตั้งไว้จะมีจุดเปราะบางในแง่ของการปฎิบัติ เพราะนักวางแผนนโยบายและโครงการมักจะละเลยความจิงที่ว่านโยบายเป็นกิจกรรมทางความคิดที่เกิดจากสังคม ดังนั้น การกำเนินการพัฒนาและความยั่งยืนของนโยบายขึ้นอยู่กับว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงของคนในสังคมได้หรือไม่และอย่างไร การศึกษาครั้งนี้จึงอาจจะเป็นครั้งแรกที่มีความพยายามประเมินค่านโยบายของรัฐโดยอาศัยจุดยืนทางวิชาการแบบนี้ และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการประเมินโครงการ IMT-GT อย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎีและวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเข้มงวดจริงจัง หลังจากที่ทีมวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาของ The Asian Development Bank ได้รายงานการประเมินศักยภาพโครงการตามข้อเสนอร่วมของรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ซึ่งได้มีรายงานออกมาในปี 1994

     ผู้ทำ/Author
Nameพีรยศ ราฮิมมูลา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Nameปิยะ กิจถาวร
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Nameดลมนรรจน์ บากา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Nameชิดชนก ราฮิมมูลา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Nameศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 3 แนวความคิดและพัฒนาการของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านเศรษฐกิจและสังคม
--นโยบายและการพัฒนา
     Contributor:
Name: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2542
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 3312
     Counter Mobile: 39