ชื่อเรื่อง/Title ความคิดเห็นของประชาชน ครู และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract <dd>วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ครู และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ <br /><br /> <dd>กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 1,550 คน สถิติที่ใช้ คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าที ค่าเอฟ และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ <br /><br /> <dd>ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ <br /><br /> 1. ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเห็นด้วย แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานศึกษาและชุมชนอยู่ในระดับไม่แน่ใจ <br /><br /> 2. ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและชุมชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 <br /><br /> 3. ครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนโดยรวมในระดับไม่แน่ใจ แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วย <br /><br /> 4. ครูส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน <br /><br /> 5. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และชุมชนอยู่ในระดับเห็นด้วย <br /><br /> 6. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน <br /><br /> 7. ประชาชน ครู และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับเห็นด้วย แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานศึกษาและชุมชนในระดับไม่แน่ใจ <br /><br /> 8. ประชาชน ครู และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และชุมชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001

The objective of this research are 1).to study and to compare the opinion of the people toward educational administralization to local administrative organization in the southern border provinces of Thailand 2).to study and to compare the opinion of the teachers toward educational administrative decentralization to local administrative organization in the southern border provinces of Thailand 3).to study and to compare the opinion of the authorities of local administrative organization toward educational administrative decentralization to local administrative organization in the southern border provinces of Thailand 4). to study and to compare the opinion of the people ,teachers and authorities of local administrative organization toward educational administrative decentralization to local administrative organization in the southern border provinces of Thailand<br /><br /> In this research, the researchers have selected samples of the targeted population in the five southern border provinces, namely Songkhla ,Satun,Pattani,Yala and Naratiwat, collecting data by the survey method and using the multi-stage sampling,The number of sample size are 1,550 , divided in to 1,000 people, 400 teachers and 150 authorities of local administrative organization. Data were analyzed by SPSS For windows computer program The researchers have presented. The result in the form of diagram by showing the frequency, percentage, mean, t-test, f-test and test a pair difference by scheffe?method.<br /><br /> The results of the research were as follows :<br /><br /> 1). The people's opinion concerning local administrations are in the agree level, but the opinion concerning schools and communities are in the not sure level.<br /><br /> 2). Most of the people's opinion concerning local administrative organizations, schools and communities were atatistically significant difference at 0.001 level.<br /><br /> 3). Most teachers' opinion concerning local administrative organization and communities are in the not sure level, but the opinion concerning local administrative organizations, schools and communities are not different.<br /><br /> 5). The authorities of local administrative organization's opinion concerning local administrative organization. schools and communities are in the agree level. <br /><br /> 6). Most of the authorities of local administrative organization's opinion concerning local administrative organization, school and communities are not different.<br /><br /> 7). The opinion of the people, teachers and authorities of local administrative organization concerning local administrative organizations are in the agree level, but the opinion concerning schools and communities are in not sure level.<br /><br /> 8). The opinion of the people, teachers and authorities of local administrative organization concerning local administrative organizations, schools and communities were statistically significant difference at 0.001 level.
     ผู้ทำ/Author
Nameดลมนรรจน์ บากา
Organization มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
Nameเกษตรชัย และหีม
Organization
Nameนิอาเรฟ ระเด่นอาหมัด
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 8-48)
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (หน้า 49-76)
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 86-130)
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (หน้า 131-196)
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านการศึกษา
--นโยบายทางการศึกษา
ด้านการเมืองการปกครอง
--องค์กรส่วนท้องถิ่น
     Contributor:
Name: กองทุนมอ. เพื่อวิจัยและพัฒนาภาคใต้
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2545
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 4683
     Counter Mobile: 11