ชื่อเรื่อง/Title การสำรวจความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรม ด้านอนามัยแม่และเด็ก กับการเว้นช่วงระยะการมีบุตรในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
     บทคัดย่อ/Abstract

     ผู้ทำ/Author
Nameมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Organization
Nameศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 12 กรมอนามัย
Organization
     เนื้อหา/Content
หน้าปก
รายงานสรุปการวิจัย
     กลุ่มหัวเรื่อง: ด้านสุขภาพอนามัย
--สุขอนามัยชุมชน
     Contributor:
Name: AGFUND
Roles: สนับสนุนทุนการวิจัย
     Publisher:
Name:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Address:ปัตตานี (Pattani)
     Year: 2537
     Type: งานวิจัย/Research Report
     Copyrights :
     Counter : 1274
     Counter Mobile: 8